Jesteś w:

Regulamin

Regulamin zasileń kont pre-paid


§ 1

Postanowienia wstępne


 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, spółka mPay SA (zwana dalej: Spółką) tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych przez mPay SA za pośrednictwem strony internetowej www.doladowania.pl oraz doladowania.com.pl usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest spółka mPay SA z siedzibą w Warszawie Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 21A, 04-186 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, NIP: 521-325-82-16, REGON: 015506707.
 3. Usługobiorcą jest każdy użytkownik korzystający z usług świadczonych przez Spółkę opisanych w Regulaminie.

§ 2

Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną


 1. Spółka świadczy usługę doładowań kont pre-paid będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługą świadczoną drogą elektroniczną, zwaną dalej Usługą.
 2. Spółka świadczy Usługę poprzez odpłatne udostępnianie Użytkownikom doładowań bezpośrednich.
 3. Doładowania bezpośrednie to usługa umożliwiająca zakup doładowania (zasilenia) kont telefonów komórkowych działających w systemie pre-paid, w sieciach Orange, T-Mobile, Plus oraz Play.
 4. Świadczenie usługi możliwe jest dzięki serwisowi internetowemu, znajdującemu się pod adresem www.doladowania.pl oraz doladowania.com.pl (dalej: Serwis).
 5. Usługa świadczona jest przy użyciu form płatności elektronicznych dostępnych poprzez Serwis, w tym za pomocą przelewu bankowego (internetowego) z rachunku bankowego Usługobiorcy na rachunek bankowy Spółki, wskazany w Serwisie lub za pomocą karty płatniczej lub w inny określony sposób, na warunkach ustalanych przez dostawców usług płatniczych.
 6. Usługa umożliwia bezpośrednie doładowanie dowolnego numeru telefonu komórkowego w systemie pre-paid w sieciach wyszczególnionych w pkt 3 powyżej następującymi nominałami:
  1. konto T-Mobile: od 5 do 500 zł,
  2. konto Heyah: od 5 do 500 zł,
  3. konto Orange: 5, 10, 30, 40, 50, 100, 200 zł,
  4. konto Plus: od 5 do 150 zł,
  5. konto Play: od 5 do 300 zł,
  6. konto NJU-mobile: 5, 10, 25, 40, 50, 100, 200 zł.


§ 3

Warunki świadczenia Usługi


 1. Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę:
  1. numeru telefonu pre-paid w jednej z sieci polskich telefonii komórkowych, którego konto ma zostać doładowane,
  2. adresu e-mail, na który ma zostać wysłane potwierdzenie doładowania,
  3. wartości zasilenia konta.
 2. Podając swój adres e-mail i numer telefonu, Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących przebiegu Usługi drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Numer referencyjny przeprowadzonej transakcji zostanie wyświetlony Usługobiorcy po dokonaniu transakcji na stronie Serwisu.
 4. Usługobiorca otrzyma potwierdzenie oraz numer referencyjny przeprowadzonej transakcji na podany adres e-mail lub numer telefonu, o których mowa w pkt 1 i 2 tego paragrafu.
 5. Realizacja Usługi doładowania następuje zgodnie z warunkami technicznymi ustalanymi przez operatorów sieci komórkowych, zgodnie z właściwymi regulaminami i zasadami świadczenia usług.
 6. Rozliczenia płatności odbywają się na warunkach określonych przez dostawców usług w zakresie rozliczeń międzybankowych.
 7. W celu otrzymania faktury VAT za zakupione w ramach Usługi zasilenie konta, Usługobiorca powinien skorzystać z serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem: http://www.doladowania.pl/index.php?m=document, gdzie wypełni formularz z danymi Usługobiorcy, niezbędnymi do wystawienia faktury oraz poda numer referencyjny transakcji, za którą chce otrzymać fakturę. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zrealizowania Usługi i przesłana na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail. Usługobiorca tym samym wyraża zgodę na doręczenie faktury drogą elektroniczną.


§ 4

Ochrona danych osobowych


 1. Usługodawca jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Usługodawca zbiera następujące dane: numeru telefonu oraz adres e-mail, o ile stanowią one dane osobowe. Usługobiorca dobrowolnie wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych danych w bazie danych Usługodawcy.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są chronione i przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Usługi, w tym rejestracji Usługobiorcy w Serwisie w celu wykonywania Usługi oraz doręczenia faktury w myśl § 3 pkt 7 powyżej. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Przetwarzanie, o którym mowa w punktach poprzedzających obejmuje wyłącznie:
  1. utrwalanie danych osobowych,
  2. czasowe przechowywanie danych osobowych,
  3. usuwanie danych osobowych,
  4. przekazywanie danych osobowych w postaci numeru telefonu do operatorów w celu realizacji Usługi.
 5. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
 6. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem Serwisu chronione są za pomocą szyfrowanego protokołu HTTPS.
 7. Korzystanie z Usługi oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie w celu wykonania Usługi.
 8. Usługobiorca może - poprzez zaznaczenie stosownej opcji - dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie szerszym, aniżeli w celu wykonania Usługi. Usługobiorca w każdej chwili może odwołać udzieloną zgodę.

§ 5

Umowa o świadczenie Usługi


 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług doładowania odbywa się z wykorzystaniem Serwisu. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia na Usługę doładowania przez wypełnienie stosownego formularza udostępnionego w Serwisie, udostępnienia danych wskazanych w § 3 pkt. 1 oraz zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usługi doładowania. Tekst regulaminu może być wydrukowany oraz utrwalony przez Usługobiorcę.
 3. Z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego § 5 oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) może on odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, jednakże nie w sytuacji gdy Usługodawca wykonał w pełni Usługę na rzecz Usługobiorcy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie przewidzianej w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).

§ 6

Reklamacje


 1. Reklamacje są uwzględniane i rozpatrywane przez Spółkę wyłącznie w momencie, gdy Usługobiorca wpłacił pieniądze za doładowanie, a nie otrzymał numeru referencyjnego przeprowadzonej transakcji, z zastrzeżeniem pkt 3. Powinien wtedy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Grupy Usługodawcy.
 2. Jeśli Usługobiorca nie dostanie potwierdzenia przeprowadzonej transakcji na podany wcześniej adres e-mail lub numer telefonu, powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Grupy Usługodawcy i podać numer referencyjny przeprowadzonej transakcji.
 3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. okoliczność, iż zasilenie dotyczy konta omyłkowo wskazanego przez Usługobiorcę, w szczególności konta, którym Usługobiorca nie może dysponować;
  2. powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych;
  3. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada.
 4. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres Spółki: bok@doladowania.pl lub poprzez formularz dostępny na stronie Serwisu.
 5. Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 6. Po 30 dniach od daty rozpoczęcia realizacji Usługi Spółka ma prawo odmówić rozpatrywania reklamacji od tej transakcji.

§ 7

Zastrzeżenia


 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Usługobiorcę numeru telefonu, którego konto ma być zasilone lub kwoty, na którą konto ma być zasilone.
 2. Spółka nie odpowiada za treści przekazywane podczas korzystania z usługi.
 3. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usługi celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych. O czasowym zawieszeniu świadczenia usług Spółka będzie informować na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za swoje zawinione działanie lub zaniechanie w granicach rzeczywistej szkody (bez utraconych korzyści).
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane następstwem siły wyższej. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi może zostać zawieszone na czas równy okresowi trwania siły wyższej.


§ 8

Zasady korzystania z Usługi przy płatnościach kartą płatniczą


 1. Płatności za Usługę można dokonać za pomocą kart płatniczych, które działają w systemach VISA i Mastercard i są dopuszczone regulacjami tych systemów do płatności bez ich fizycznej obecności.
 2. Płatności za pomocą kart płatniczych mogą być dokonywane jedynie przez Usługobiorców uprawnionych do posługiwania się kartą, przy użyciu której płatność jest dokonywana.
 3. Autoryzacja płatności kartami płatniczymi odbywa się na bezpiecznych stronach Centrum Autoryzacyjnego.
 4. Proces wprowadzania danych karty płatniczych jest zabezpieczony przez szyfrowane połączenie SSL.
 5. Usługodawca nie zna i nie przechowuje żadnych danych kart płatniczych.
 6. Ze względu na możliwość naruszenia interesów Usługodawcy i osób trzecich Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia płatności za pomocą kart płatniczych, a odmowa taka nie wymaga uzasadnienia i nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń odszkodowawczych Usługobiorcy.
 7. Autoryzacje płatności kartami płatniczymi będą dokonywane 24 h na dobę 7 dni w tygodniu z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych, brakiem odpowiedzi autoryzacyjnej z Banku Wydawcy niezależnym od Centrum Autoryzacyjnego lub przerwami spowodowanymi awarią sieci telekomunikacyjnej.
 8. Usługobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tytułu realizacji transakcji kartą płatniczą, a wpłacana kwota jest całkowitym kosztem brutto za usługę.
 9. Zasilenie konta w ramach świadczonej usługi następuje po pozytywnym dokonaniu autoryzacji karty płatniczej.§ 9

Postanowienia końcowe


 1. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach Serwisu. Doręczenie zmienionego Regulaminu Usługobiorcy następuje poprzez ogłoszenie jego treści na stronach Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin został uchwalony w dniu 07.04.2015 r. przez Zarząd Spółki.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.04.2015 r.
 6. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Usług, Strony będą starały się rozwiązywać w drodze porozumień. W sytuacji gdy porozumienie nie będzie możliwe spór zostanie poddanym pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu.

(banki)
 • Moja karta - dlaczego warto

  Zarejestrowani użytkownicy uzyskali dodatkowo usługę "Moja Karta", która umożliwia rejestrację karty kredytowej z dyspozycją płatności za doładowania.

 • Zalety konta użytkownika

  Sprawdź co zyskasz zakładając konto w serwisie doładowania.pl

 • Pytania i odpowiedzi

  Jakie konta telefoniczne można doładować w serwisie Doładowania bezpośrednie?

Zobacz rownież: www.mpay.com.pl

,